Available courses

วิชาเคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

for moodle demonstration

สำหรับประกอบรายวิชาปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์

พันธะเคมี ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล คอนฟอร์เมชัน สเทริโอเคมี และสเทริโออิเล็กทรอนิกส์ ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับความว่องไวต่อปฏิกิริยา สารตัวกลางที่ว่องไวต่อปฏิกิริยา ปฏิกิริยาการแทนที่และการมีส่วนร่วมของหมู่ข้างเคียง ปฏิกิริยาการกำจัดและการเติม การจัดเรียงตัวใหม่ของโมเลกุล ปฏิกิริยาเพอริไซคลิก